Nakieruj się na sukces – kształcenie zawodowe młodych

HARMONOGRAM SZKOLEŃ – 33.SZ.2017

Projekt „Nakieruj się na sukces – kształcenie zawodowe młodych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt “Nakieruj się na sukces – kształcenie zawodowe młodych”

WZNAWIAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU – dokumenty do pobrania poniżej!!!

Zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo do udziału w BEZPŁATNYM PROJEKCIE “Nakieruj się na sukces – kształcenie zawodowe młodych”.

Projekt skierowany jest do 120 osób spełniajacych następujace kryteria łacznie:

– w wieku 18-29 lat
– niepracujacych (bezrobotnych lub biernych zaodowo)
– nie uczacych się (w trybie dziennym)
– zamieszkałych na terenie woj. ślaskiego

Cel projektu:

podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz świadomości nt. funkcjonowania na rynku pracy u min. 80% ze 120 uczestników projketu w wieku 18-29 (tj. 95 osób ze 120 w tym 20K i 100M) z woj. ślaskiego w okresie 01.06.2016 r.- 30.11.2017 r. niepracujacych, nieuczestniczacych w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz szkoleniach poprzez wyspecjalizowane wsparcie.

I etap projektu:

1. wsparcie doradczo zawodowe indywidualne
2. wsparcie doradczo zawodowe grupowe
3. indywidualne konsultacje z psychologiem

II etap projektu:

szkolenia:

Moduł 1 – od 18 lat
– Operator koparkoładowarki
– Opertor ładowarki jednonaczyniowej kl. III
– Operator wózka widłowego
– Prawo jazdy kat. B lub T dla części uczestników

Moduł 2 – od 21 lat
– Prawo jazdy kat. C , C+E
– Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz rzeczy
– Operator żurawia przenośnego typu HDS
– Operator wózków widłowych

Moduł 3 – od 18 lat
– Profesjonalny pracownik magazynu
– Operator wózków widłowych
– Szkolenia komputerowe ECDL Base&Standard

Moduł 4 – od 24 lat
– Prawo jazdy kat. D
– Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz osób

Moduł 5 – od 18 lat
– Przedstawiciel handlowy
– Operator wózków widłowych
– Szkolenia komputerowe ECDL Base&Standard

Dla części uczestników projketu nie posiadajacych uprawnień kurs kat. B, który jest głównym atrybutem w pracy handlowca. Za udział w szkoleniach uczestnicy otrzymuja stypendium szkoleniowe w kwocie od 750 zł do 960 zł.

III etap projektu:

3 misięczny staż zawodowy ( ok. 1286,16 zł netto/miesięcznie).

Szkolenia zawodowe reazliowane w ramach modułu zostały tak przygotowane aby “ubrać” uczestków projektu w całość wymaganych kwalifikacji na danym stanowisku pracy a tym samym zwiększyć szansę na zatrudnienie.

Projekt realizowny jest zgodnie z zasada równości szans i niedysktyminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn.

Wartość projektu: 1 999 599,76 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 899 619,77 zł

Rekrutacja, szczegółowe informacje

Biuro projektu:
Ośrodek Szkoleń Zawodowych “Diagno-Test” Sp.z o.o.
ul. Świerczyny 72 41-400 Mysłowice

tel. 32 222 52 57
e-mail: biuro@osrodekszkoleniakierowcow.pl

DOKUMENTACJA DO POBRANIA:

Regulamin projektu
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz zgłoszeniowy
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie uczestnika projektu