Nowa szansa – nowa praca

Projekt “Nowa szansa-nowa praca” jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Reginalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 7.4.2. Outplacement

Wartośc projektu: 3 865 690,04 Wkład Funduszy Europejskich: 3 865 690,04

Projekt “Nowa szansa- nowa praca”

Zapraszamy osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie do 6 miesięcy lub sa w okresie wypowiedzenia umowy z winy leżacej po stronie zakładu pracy w BEZPŁATNYM PROJEKCIE “Nowa szansa- nowa praca”.

Projekt skierowany jest do 160 osób ( 90 K i 70 M) spełniajacych następujace kryteria:

– zamieszkałych na terenie woj. ślaskiego
– bezrobotnych, którzy utacili pracę do 6 miesięcy
– zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczacych zakładu pracy

Cel projektu:

celem głównym projektu jest znalezienie stałego zatrudnienia dla 160 osób ( w tym 90 K i 70 M) z woj. ślaskiego, które utraciły pracę do 6 miesięcy lub sa w okresie wypowiedzenia umowy z winy leżacej po stronie zakładu pracy poprzez zindywidualizowane wsparcie doradcze iszkoleniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

Czas trwania projektu: 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.

W ramach projektu dla uczestników przewidziane jest następujace BEZPŁATNE wsparcie:

– doradczo zawodowe połaczone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
– poradnictwo psychologiczne
– pośrednictwo pracy
– szkolenia z zakresu umijętności miękkich (jak aktywnie poszukiwać pracy)
– szkolenia zawodowe: kat. B,C,C+E,D, kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz rzeczy, osób i inne
– staż zawodowy

W ramach projektu uczestnicy maja zapewnione:

– materiały szkoleniowe
– poczęstunek podczas szkoleń
– ubezpieczenie NNW
– zwrot kosztów dojazdu
– egzaminy zewnetrzne po szkoleniach zawodowych
– stypendia za udział w szkoleniach i stażu

Za udział w szkoleniach uczestnicy otrzymuja stypendium szkoleniowe.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasada równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn.

 

 

Rekrutacja, szczegółowe informacje:

Biuro projektu:
Ośrodek Szkoleń Zawodowych “Diagno-Test” Sp. z o.o.
41-400 Mysłowice, ul. Świerczyny 72

tel. 32 222 52 57
e-mail: biuro@osrodekszkoleniakierowcow.pl

DOKUMENTACJA DO POBRANIA:

Deklaracja uczestnictywa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie o pozastawaniu osbą niekatywną zawodowo
Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania
Oświadczenie UP
Oświadczenie zakładu pracy o przewidywanym_zwolnieniu pracownika
Regulamin