Wypracuj swój sukces zawodowy!

Wartość projektu: 5 972 832,69
Wkład Funduszy Europejskich: 5 076 907,79

REKRUTACJA OTWARTA

Ośrodek Szkoleń Zawodowych  „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o.
Zaprasza do udziału w  BEZPŁATNYCH szkoleniach w ramach projektu pn.

Wypracuj swój sukces zawodowy!

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy
Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy
i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Realizacja projektu: 1 września 2020 r. do 30 września 2023 r.

Grupę docelową projektu stanowią 412 osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):

a) osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
– osoby w wieku 50 lat i więcej;
– kobiety;
– osoby z niepełnosprawnościami;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach.

b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:
– reemigranci (w tym również repatrianci);
– imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
– osoby ubogie pracujące;
– osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 W ramach projektu, zapewniamy:

– wsparcie doradcze tj.:

  • Przygotowanie IPD(sesje indywidualne);
  • Pośrednictwo pracy;

– szkolenia wraz z egzaminem zgodne z IPD tj:

  • szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe;
  • szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikowanych;
  • szkolenia umiejętności „miękkich”;
  • szkolenia IT;

 – staże zawodowe;

W ramach projektu Uczestnicy otrzymują:

  • ubezpieczenie NNW;
  • stypendium szkoleniowe;
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie;
  • catering.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia u osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) pozostających bez zatrudnienia oraz poprawę sytuacji zawodowej u osób zatrudnionych na umowach krótkotrwałych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących oraz imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa.

Biuro Projektu czynne:
poniedziałek, wtorek, środa w godz.  8:00 – 16:00
oraz 1 i 3 sobota miesiąca godz. 8:00 – 16:00
ul. Świerczyny 72,  41-400 Mysłowice  pok. nr 15
tel. 32 222-52-57 wew. 136

 

REKRUTACJA, zapisy, informacje:
Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o.
Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice
tel. 32 222-52-57 wew. 110
tel. kom. 512-949-928

 

DOKUMENTACJA DO POBRANIA:
1. REGULAMIN uczestnictwa _Wypracuj swój sukces zawodowy! – 31.05.2023
2. Załącznik nr 1 _Formularz zgłoszeniowy_Wypracuj swój sukces zawodowy!
3. Załącznik nr 2 Zaświadczenie pracodawcy o zarobkach_Wypracuj swój sukces zawodowy!
4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o dochodach przypadajacych na 1 członka rodziny_Wypracuj swój sukces zawodowy!
5. Załącznik nr 4 Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie_Wypracuj swój sukces zawodowy!

 

 

Ulotka