Czas nowych możliwości!

Wartość projektu: 3 121 541,92                                  Wkład Funduszy Europejskich: 2 965 464,82

Ośrodek Szkoleń Zawodowych  „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o.
Zaprasza do udziału w  BEZPŁATNYCH szkoleniach w ramach projektu pn.

Czas nowych możliwości!

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy
Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Realizacja projektu: 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2022 r.

Grupę docelową projektu stanowią 132 osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):
a) osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– osoby w wieku 50 lat i więcej;
– kobiety;
– osoby z niepełnosprawnościami;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach.

b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO WSL 2014-2020, tj.:

– reemigranci (w tym również repatrianci);
– imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
– osoby ubogie pracujące;
– osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W ramach projektu, przewidziane jest następujące wsparcie:

 • określenie potrzeb i możliwości uczestników  – indywidualna identyfikacja potrzeb, analiza potencjału i predyspozycji uczestników, możliwości rozwoju oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,
 • szkolenia zawodowe, językowe zgodne z opracowanym Indywidualnym Planem Działania:, j. angielski, prawo jazdy C, C+E, KWP, Specjalistyczne metody i techniki ewakuacji w sytuacjach kryzysowych w obszarze ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego oraz kurs obsługi sprzętu wysokościowego i alpinistycznego wraz z kursem pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • dla części uczestników projektu 3 – miesięczny staż zawodowy.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • egzaminy zewnętrzne po szkoleniach,
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania stażu zawodowego.

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 132 mieszkańców woj. śląskiego.

REKRUTACJA, zapisy, informacje:
Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o.
Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice
tel. 32 222-52-57 wew. 110
tel. kom. 512-949-928

http://diagno-test.pl/czas-nowych-mozliwosci/ 

ulotka informacyjna (A5)

plakat informacyjny (A2)

 

DOKUMENTACJA DO POBRANIA:

 1. REGULAMIN 
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie
 4. Zaświadczenie pracodawcy o zarobkach
 5. Oświadczenie o dochodach przypadajacych na 1 członka rodziny

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ:

 1. Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz rzeczy gr1
 2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz rzeczy gr2
 3. PRAWO JAZDY KAT.C gr1