Czas nowych możliwości!

Wartość projektu: 3 121 541,92                                  Wkład Funduszy Europejskich: 2 653 310,63

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

Ośrodek Szkoleń Zawodowych  „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o.
Zaprasza do udziału w  BEZPŁATNYCH szkoleniach w ramach projektu pn.

Czas nowych możliwości!

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy
Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Realizacja projektu: 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

Grupę docelową projektu stanowią 194 osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):
a) osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– osoby w wieku 50 lat i więcej;
– kobiety;
– osoby z niepełnosprawnościami;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach.

b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO WSL 2014-2020, tj.:

– reemigranci (w tym również repatrianci);
– imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
– osoby ubogie pracujące;
– osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W ramach projektu, przewidziane jest następujące wsparcie:

 • określenie potrzeb i możliwości uczestników  – indywidualna identyfikacja potrzeb, analiza potencjału i predyspozycji uczestników, możliwości rozwoju oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,
 • szkolenia zawodowe, językowe zgodne z opracowanym Indywidualnym Planem Działania:, j. angielski, prawo jazdy C, C+E, KWP, Specjalistyczne metody i techniki ewakuacji w sytuacjach kryzysowych w obszarze ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego oraz kurs obsługi sprzętu wysokościowego i alpinistycznego wraz z kursem pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • dla części uczestników projektu 3 – miesięczny staż zawodowy.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • egzaminy zewnętrzne po szkoleniach,
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania stażu zawodowego.

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 132 mieszkańców woj. śląskiego.

BIURO PROJEKTU czynne:
poniedziałek, wtorek, środa w godz.  8:00 – 16:00
oraz  
1 i 3 sobota miesiąca godz. 8:00 – 16:00
Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o.
Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice
tel. 32 222-52-57 wew. 136

 

REKRUTACJA, zapisy, informacje:
Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o.
Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice
tel. 32 222-52-57 wew. 110
tel. kom. 512-949-928

ulotka informacyjna (A5)

plakat informacyjny (A2)

 

DOKUMENTACJA DO POBRANIA:

 1. REGULAMIN 
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie
 4. Zaświadczenie pracodawcy o zarobkach
 5. Oświadczenie o dochodach przypadających na 1 członka rodziny

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ:

 1. Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz rzeczy gr1
 2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz rzeczy gr2
 3. PRAWO JAZDY KAT.C gr1
 4. PRAWO JAZDY KAT.C gr2
 5. J.ANG gr1
 6. J.ANG gr2
 7. SZKOLENIE WYSOKOŚCIOWE gr 1
 8. SZKOLENIE WYSOKOŚCIOWE gr 2