Baza Usług Rozwojowych

Zapraszamy Przedsiębiorców, a także osoby prywatne do skorzystania z platformy internetowej Baza Usług Rozwojowych.

Jest to ogólnodostępna, bezpłatna baza, na której zamieszczamy oferty realizowanych przez nas szkoleń, dzięki którym uczestnicy mogą podnosić i rozwijać swoje kompetencje.

BUR stanowi kontynuację wyszukiwarki usług szkoleniowych „Inwestycja w Kadry”.
Znajdują się tam oferty usług świadczonych komercyjnie oraz takie, na które przedsiębiorstwo może uzyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Strona internetowa, na której znajdą Państwo świadczone przez nasz Ośrodek usługi rozwojowe:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj?dostawcyUslug%5B%5D=11542&mozliwoscDofinansowania=0

Na terenie województwa śląskiego o dofinansowanie kosztów szkoleń mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowaniu podlega wyłącznie koszt szkolenia, bez badań lekarskich/psychologicznych oraz egzaminów państwowych.

Poziom dofinansowania zależny jest od wielkości przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Wartość dofinansowania stanowi pomoc de minimis udzielaną przedsiębiorcom.

Dodatkowo wyższe dofinansowanie (+10%, lecz nie więcej niż 80%) można uzyskać gdy:

 1. przedsiębiorstwo osiąga przychody w ramach co najmniej jednej z branż: B. Górnictwo i wydobywanie, C. Przetwórstwo przemysłowe, D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, Budownictwo, H. Transport i gospodarka magazynowa, I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J. Informacja i komunikacja, K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, P. Edukacja, R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczne;
 2. przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze
 3. przedsiębiorstwo, w którym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%
 4. przedsiębiorstwo, w którym wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%
 5. przedsiębiorstwo, w którym wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%
 6. uczestnik to osoba z niepełnosprawnością (potwierdzone zaświadczeniem o niepełnosprawności)
 7. uczestnik to osoba w wieku powyżej 50 roku życia (w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie)
 8. uczestnik to osoba o niskich kwalifikacjach (oznacza wykształcenie ponadgimnazjalne/średnie, w tym ukończone liceum ogólnokształcące; liceum profilowane; technikum; uzupełniające liceum ogólnokształcące; technikum uzupełniające; zasadnicza szkoła zawodowa)

W przypadku zainteresowania przedmiotowym dofinansowaniem szkoleń prosimy o kontakt z niżej wymienionymi osobami:

Grzegorz Ryt – tel: 518-549-302, mail: grzegorz.ryt@diagno-test.pl

Patrycja Nagi – tel: 512-949-407, mail: patrycja.nagi@diagno-test.pl

Osoby zainteresowane dofinansowanymi szkoleniami prosimy również o zapoznanie się z regulaminem oraz informacjami dla województwa śląskiego:

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/site/site/serwis-informacyjny-bur/#czym-jest-baza-uslug-rozwojowych

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-slaskie