W drodze po sukces!

Wartość projektu: 1 685 447,06; Wkład Funduszy Europejskich: 1 601 174,71

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy
Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA

Okres realizacji projektu 1.03.2017 – 31.12.2018
Projekt przewiduje przeszkolenie 140 osób zamieszkujących na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w wieku powyżej 29 lat (ukończone 30 lat), które należą do grupy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie, co najwyżej ponadgimnazjalne), osoby w wieku 50+.

W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:
Indywidualne sesje z doradcą zawodowym;
Grupowe doradztwo zawodowe;
Indywidualne sesje z doradcą zawodowym:
Moduł I – 36 osób: Operator koparko-ładowarki wszystkie typy kl. III; Operator ładowarki jednonaczyniowej; dodatkowo dla osób, które nie posiadają prawa jazdy kat. B, kurs prawa jazdy;
Moduł II – 36 osób:
24 z 36 osób:Prawo jazdy kat. C; Prawo jazdy kat. CE; Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy; Operator żurawia przeładunkowego HDS;
12 z 36 osób:Prawo jazdy kat. C; Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy; Operator żurawia przeładunkowego HDS; Operator wózków widłowych;
Moduł III – 12 osób: Profesjonalny pracownik magazynu; ECDL Core; Operator wózków widłowych;
Moduł IV – 12 osób: Prawo jazdy kat. D; Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób;
Moduł V – 24 osoby: Przedstawiciel handlowy; Operator wózków widłowych; ECDL Core; dodatkowo dla osób, które nie posiadają prawa jazdy kat. B, kurs prawa jazdy;
Wsparcie pośrednika pracy;
Staże zawodowe dla 70 osób– ok. 3 miesiące.

Zapewniamy każdemu uczestnikowi:
– materiały szkoleniowe
– badania lekarskie;
– ubezpieczenie NNW;
– egzaminy po kursach;
– refundację kosztów dojazdu;
– catering w trakcie szkoleń;
– stypendium;

Rekrutacja zakończona:
Moduł I – 36 osób: Operator koparko-ładowarki wszystkie typy kl. III; Operator ładowarki jednonaczyniowej; dodatkowo dla osób, które nie posiadają prawa jazdy kat. B, kurs prawa jazdy;
Moduł II – 24 osoby: Prawo jazdy kat. C; Prawo jazdy kat. CE; Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy; Operator żurawia przeładunkowego HDS;
Moduł IV – 12 osób: Prawo jazdy kat. D; Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób;
Moduł V – 24 osoby: Przedstawiciel handlowy; Operator wózków widłowych; ECDL Core; dodatkowo dla osób, które nie posiadają prawa jazdy kat. B, kurs prawa jazdy;
Moduł VI – 8 os. – Pracownik dozoru mienia
Moduł VII – 12 os. – Florystyka, Obsługa kasy fiskalnej, Radzenie sobie ze stresem

REKRUTACJA, zapisy, informacje:
Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o.
ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice
e-mail: wdrodzeposukces@diagno-test.pl
tel. 798 717 788

DOKUMENTACJA DO POBRANIA:

REGULAMIN _W drodze po sukces!
Formularz zgłoszeniowy_W drodze po sukces!
Umowa o udział w projekcie z Uczestnikiem_W drodze po sukces!
Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu – RODO
Zwrot kosztów dojazdu
Rozeznanie rynku nr 01/RR/ 2017 – Materiały szkoleniowe
Rozeznanie rynku nr 02/RR/2017 – Ubezpieczenie
Rozeznanie rynku nr 03/RR/2017 – Zajęcia w warunkach specjalnych

01 RR 2018 – Realizacja zajeć teoretycznych oraz praktycznych na kursie operator koparkoładowarki, operator ładowarki jednonaczyniowej, operator walcz

02 RR – Przeprowadzenie zajęć na kursie pracownik dozoru mienia

03 RR – Realizacja szkoleń Trening asertywności, radzenie sobie ze stresem

04 RR – Zapewnienie i dostarczenie cateringu na szkolenia

05 RR – Realizacja szkoleń – Florysta, obsługa kasy fiskalnej

06 RR – Realizacja Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz grupowych warsztatów zawodowych

07 RR – Realizacja szkolenia – Radzenie sobie ze stresem