Reintegracja drogą do lepszego życia

Wartość projektu: 1 632 870,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 387 939,50 PLN
Wkład Budżetu Państwa (dotacja celowa): 163 287,00 PLN

 

REKRUTACJA OTWARTA

Ośrodek Szkoleń Zawodowych  „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o.
Zaprasza do udziału w  BEZPŁATNYCH szkoleniach w ramach projektu pn.

Reintergracja drogą do lepszego życia

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Realizacja projektu: 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2023 r.

 

Grupę docelową projektu stanowi 75 osób (w tym 27 kobiet, 48 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, długotrwałego bezrobocia, bezdomności i związanych z tym najczęściej brakiem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, będących w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na próbę powrotu do społeczeństwa po okresie destrukcji.

Kryteria uczestnictwa obowiązkowe dla Kandydatów/-tek do projektu:
– osoba w wieku aktywności zawodowej od 18 do 65 roku życia,
– osoba zamieszkała/przebywająca na obszarze realizacji projektu – OSI (weryfikowane na podstawie oświadczenia/zaświadczenia) – preferowani będą podopieczni Noclegowni Caritas Diecezji Sosnowieckiej oraz podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach.

– osoby, które utrzymują abstynencję i rozpoczynają proces readaptacji (weryfikowane na podstawie opinii lekarza, opiekuna terapeutycznego)

Preferowana będą osoby:
A) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
B) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
C) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami intelektualnymi i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
D) korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakres wsparcia dla tych osób nie może powielać działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących).
E) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w PO na lata 2014-2020
F) zamieszkujące centra miast: Mysłowic i Sosnowca oraz ich dzielnice postindustrialne.

 

 W ramach projektu, zapewniamy:

– warsztaty: umiejętności rozwoju osobistego, psychologiczne, edukacji ekonomicznej, z seksuologiem, organizacji czasu wolnego, przedsiębiorczości, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy, motywacji

– wsparcie mentora pomagającego wyjść z uzależnienia,

– coaching indywidualny,

– szkolenia zawodowe zgodne z preferencjami zawodowymi Uczestników/-czek projektu podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe zakończone zewnętrznym egzaminem certyfikowanym,

– staże zawodowe

 

W ramach projektu Uczestnicy/-czki otrzymują:

  • ubezpieczenie NNW;
  • comiesięczne stypendium szkoleniowe;
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe, staże zawodowe;
  • poczęstunek w formie cateringu.

 

Celem projektu jest aktywne włączenie osób z grupy docelowej, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie, wzrost aktywności społeczno – zawodowej, ukierunkowanie na zmniejszenie wykluczenia społecznego, zwiększenie aktywnego

uczestnictwa w życiu społecznym dzięki dostępności w ramach projektu darmowych usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym zawierających instrumenty

odpowiadające na indywidualne potrzeby Uczestników/-czek projektu.

 

 

Biuro Projektu czynne:
poniedziałek, wtorek, środa w godz.  8:00 – 16:00
oraz 1 i 3 sobota miesiąca godz. 8:00 – 16:00
ul. Świerczyny 72,  41-400 Mysłowice  pok. nr 15
tel. 32 222-52-57 wew. 136

 

REKRUTACJAzapisy, informacje:
Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o.
Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice
tel. 32 222-52-57 wew. 110
tel. kom. 512-949-928, 509-876-992