Reintegracja drogą do lepszego życia

Wartość projektu: 1 632 870,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 387 939,50 PLN
Wkład Budżetu Państwa (dotacja celowa): 163 287,00 PLN

 

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

Ośrodek Szkoleń Zawodowych  „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o.
Zaprasza do udziału w  BEZPŁATNYCH szkoleniach w ramach projektu pn.

Reintergracja drogą do lepszego życia

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Realizacja projektu: 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2023 r.

 

Grupę docelową projektu stanowi 75 osób (w tym 27 kobiet, 48 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, długotrwałego bezrobocia, bezdomności i związanych z tym najczęściej brakiem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, będących w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na próbę powrotu do społeczeństwa po okresie destrukcji.

Kryteria uczestnictwa obowiązkowe dla Kandydatów/-tek do projektu:
– osoba w wieku aktywności zawodowej od 18 do 65 roku życia,
– osoba zamieszkała/przebywająca na obszarze realizacji projektu – OSI (weryfikowane na podstawie oświadczenia/zaświadczenia) – preferowani będą podopieczni placówek: Caritas Diecezji Sosnowieckiej (Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza) oraz Noclegowni miejskiej w Mysłowicach oraz jednostek pomocy społecznej w innych miastach OSI (Mysłowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zabrze, Katowice, Bytom, Chorzów, Czeladź, Wojkowice, Jaworzno)
– osoby, które utrzymują abstynencję i rozpoczynają proces readaptacji (weryfikowane na podstawie oświadczenia lub opinii lekarza, opiekuna terapeutycznego)

Preferowana będą osoby:
A) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
B) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
C) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami intelektualnymi i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
D) korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakres wsparcia dla tych osób nie może powielać działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących).
E) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w PO na lata 2014-2020
F) zamieszkujące centra miast: Mysłowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zabrze, Katowice, Bytom, Chorzów, Czeladź, Wojkowice, Jaworzno oraz ich dzielnice postindustrialne

 

 W ramach projektu, zapewniamy:
– warsztaty: umiejętności rozwoju osobistego, psychologiczne, edukacji ekonomicznej, z seksuologiem, organizacji czasu wolnego, przedsiębiorczości, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy, motywacji do podjęcia zatrudnienia,
– wsparcie tutora/opiekuna środowiskowego,
– indywidualną terapię zajęciową,
– coaching indywidualny,
– pośrednictwo pracy oraz doradztwo prawne
– szkolenia zawodowe zgodne z preferencjami zawodowymi Uczestników/-czek projektu podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe zakończone zewnętrznym egzaminem certyfikowanym,
– szkolenia umiejętności “miękkich” podnoszące kompetencję i umiejętności społeczno-zawodowe zakończone zewnętrznym egzaminem certyfikowanym,
– wizyty studyjne,
– staże zawodowe

 

W ramach projektu Uczestnicy/-czki otrzymują:

  • ubezpieczenie NNW – w okresie odbywania stażu zawodowego;
  • stypendium szkoleniowe (około 1400 zł);
  • 3 miesięczne stypendium stażowe (około 1500 zł miesięcznie)
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, staże zawodowe;
  • catering podczas warsztatów i szkoleń.

 

Celem projektu jest aktywne włączenie osób z grupy docelowej, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie, wzrost aktywności społeczno – zawodowej, ukierunkowanie na zmniejszenie wykluczenia społecznego, zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym dzięki dostępności w ramach projektu darmowych usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym zawierających instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby Uczestników/-czek projektu.

 

REKRUTACJA, zapisy, informacje:
Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o.
Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice
tel. 32 222-52-57 wew. 110
tel. kom. 503373639
mail: biuroprojektu@diagno-test.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne:

003B_20 Regulamin uczestnictwa w projekcie

Kwestionariusz rekrutacyjny

1_Oświadczenie RODO

2_Deklaracja uczestnictwa

3_Spełnienie kryteriów preferencyjnych

4_Oświadczenie o miejscu przebywania

5_Oświadczenie o programie terapeutycznym

 

Dokumenty uczestnictwa:

Umowa 2023

1_Oświadczenie o kwalifikowalności 2023

 

Rozeznanie rynku z dn. 01.12.2022r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia/kursu umiejętności “miękkich” pn. Rozwój umiejętności “miękkich”/interpersonalnych z egzaminem IEES lub równoważnym dla Uczestników/-czek projektu pn. “Reintegracja drogą do lepszego życia”
Osoby/podmioty zainteresowane realizacją zamówienia proszone są o zapoznanie się z dokumentami (zapytanie ofertowe na zasadzie rozeznania rynku oraz załączniki – formularz ofertowy wraz z załącznikami) i złożenia formularza ofertowego do dnia 12.12.2022r. w Biurze projektu.

Zapytanie ofertowe 12_09_05_01_003B_20

Formularz oferty 12_09_05_01_003B_20

Informacja o wyborze oferty_12_09_05_01_003B_20

Rozeznanie rynku z dn. 12.12.2022r. dotyczące przeprowadzenia poradnictwa prawnego dla Uczestników/-czek projektu pn. “Reintegracja drogą do lepszego życia”
Osoby/podmioty zainteresowane realizacją zamówienia proszone są o zapoznanie się z dokumentami (zapytanie ofertowe na zasadzie rozeznania rynku oraz załączniki – formularz ofertowy wraz z załącznikami) i złożenia formularza ofertowego do dnia 21.12.2022r. w Biurze projektu.

Rozeznanie cenowe_poradnictwo prawne

Załączniki_poradnictwo prawne

Informacja o wyborze oferty_poradnictwo prawne

Rozeznanie rynku z dn. 12.12.2022r. dotyczące przeprowadzenia pośrednictwa pracy dla Uczestników/-czek projektu pn. “Reintegracja drogą do lepszego życia”
Osoby/podmioty zainteresowane realizacją zamówienia proszone są o zapoznanie się z dokumentami (zapytanie ofertowe na zasadzie rozeznania rynku oraz załączniki – formularz ofertowy wraz z załącznikami) i złożenia formularza ofertowego do dnia 21.12.2022r. w Biurze projektu.

Rozeznanie cenowe_pośrednictwo pracy

Załączniki_pośrednictwo pracy

Informacja o wyborze oferty_pośrednictwo pracy

 

Rozeznanie rynku z dn. 12.12.2022r. dotyczące przeprowadzenia indywidualnej terapii zajęciowej (w tym terapii uzależnień) dla Uczestników/-czek projektu pn. “Reintegracja drogą do lepszego życia”
Osoby/podmioty zainteresowane realizacją zamówienia proszone są o zapoznanie się z dokumentami (zapytanie ofertowe na zasadzie rozeznania rynku oraz załączniki – formularz ofertowy wraz z załącznikami) i złożenia formularza ofertowego do dnia 21.12.2022r. w Biurze projektu.

Rozeznanie cenowe_terapeuta uzależnień

Załączniki_terapia uzależnień

Informacja o wyborze oferty_terapia uzależnień

 

Rozeznanie rynku z dn. 24.03.2023r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia/kursu zawodowego pn. Zarządzanie gospodarką magazynową połączone z elementami procesu produkcji z obsługą komputera i egzaminem ECDL lub równoważnym dla Uczestników/-czek projektu pn. “Reintegracja drogą do lepszego życia”
Osoby/podmioty zainteresowane realizacją zamówienia proszone są o zapoznanie się z dokumentami (zapytanie ofertowe na zasadzie rozeznania rynku oraz załączniki – formularz ofertowy wraz z załącznikami) i złożenia formularza ofertowego do dnia 03.04.2023r. w Biurze projektu.

Zapytanie ofertowe 14_09_05_01_003B_20

Formularz oferty 14_09_05_01_003B_20

Informacja o wyborze oferty

 

Rozeznanie rynku z dn. 12.04.2023r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia/kursu zawodowego pn. Zarządzanie gospodarką magazynową połączone z elementami procesu produkcji z obsługą komputera i egzaminem ECDL lub równoważnym dla Uczestników/-czek projektu pn. “Reintegracja drogą do lepszego życia”
Osoby/podmioty zainteresowane realizacją zamówienia proszone są o zapoznanie się z dokumentami (zapytanie ofertowe na zasadzie rozeznania rynku oraz załączniki – formularz ofertowy wraz z załącznikami) i złożenia formularza ofertowego do dnia 20.04.2023r. w Biurze projektu.

Zapytanie ofertowe 15_09_05_01_003B_20

Formularz oferty 15_09_05_01_003B_20

Informacja o wyborze oferty

 

Rozeznanie rynku z dn. 04.05.2023r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia/kursu umiejętności “miękkich” pn. Rozwój umiejętności “miękkich”/interpersonalnych z egzaminem IEES lub równoważnym dla Uczestników/-czek projektu pn. “Reintegracja drogą do lepszego życia”
Osoby/podmioty zainteresowane realizacją zamówienia proszone są o zapoznanie się z dokumentami (zapytanie ofertowe na zasadzie rozeznania rynku oraz załączniki – formularz ofertowy wraz z załącznikami) i złożenia formularza ofertowego do dnia 15.05.2023r. w Biurze projektu.

Zapytanie ofertowe 16_09_05_01_003B_20

Formularz oferty 16_09_05_01_003B_20

Informacja o wyborze oferty_16_09_05_01_003B_20

 

Rozeznanie rynku z dn. 05.06.2023r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia/kursu podnoszącego kwalifikacje i umiejętności zawodowe pn. Szkolenie z zakresu HR z egzaminem IEES lub równoważnym dla Uczestników/-czek projektu pn. “Reintegracja drogą do lepszego życia”
Osoby/podmioty zainteresowane realizacją zamówienia proszone są o zapoznanie się z dokumentami (zapytanie ofertowe na zasadzie rozeznania rynku oraz załączniki – formularz ofertowy wraz z załącznikami) i złożenia formularza ofertowego do dnia 15.06.2023r. w Biurze projektu.

Zapytanie ofertowe 17_09_05_01_003B_20

Formularz oferty 17_09_05_01_003B_20

Informacja o wyborze oferty_17_09_05_01_003B_20

 

Rozeznanie rynku z dn. 24.08.2023r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia/kursu umiejętności “miękkich” pn. Rozwój umiejętności “miękkich”/interpersonalnych z egzaminem IEES lub równoważnym oraz podnoszącego kwalifikacje i umiejętności zawodowe pn. Szkolenie z zakresu HR z egzaminem IEES lub równoważnym dla Uczestników/-czek projektu pn. “Reintegracja drogą do lepszego życia”
Osoby/podmioty zainteresowane realizacją zamówienia proszone są o zapoznanie się z dokumentami (zapytanie ofertowe na zasadzie rozeznania rynku oraz załączniki – formularz ofertowy wraz z załącznikami) i złożenia formularza ofertowego do dnia 01.09.2023r. w Biurze projektu.

Zapytanie ofertowe 20_09_05_01_003B_20

Formularz oferty 20_09_05_01_003B_20

 

Rozeznanie rynku z dn. 24.08.2023r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia/kursu zawodowego pn. Podstawy gospodarki magazynowej z uprawnieniami operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z modułem wymiany butli z egzaminem UDT lub równoważnym dla Uczestników/-czek projektu pn. “Reintegracja drogą do lepszego życia”
Osoby/podmioty zainteresowane realizacją zamówienia proszone są o zapoznanie się z dokumentami (zapytanie ofertowe na zasadzie rozeznania rynku oraz załączniki – formularz ofertowy wraz z załącznikami) i złożenia formularza ofertowego do dnia 01.09.2023r. w Biurze projektu

Zapytanie ofertowe 21_09_05_01_003B_20

Formularz oferty 21_09_05_01_003B_20