Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zapraszamy Pracodawców do skorzystania z dofinansowania do szkoleń ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które przeznaczone są zarówna dla właścicieli, jak i dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Poprzez pojęcie Pracodawcy rozumie się osobę zatrudniającą co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utraty zatrudnienia przez pracowników, którzy nie posiadają odpowiednich do zmieniającej się gospodarki rynkowej kompetencji zawodowych, a także ich przekwalifikowanie lub aktualizacja posiadanej wiedzy.

Powiatowe Urzędy Pracy przyznają wsparcie ze środków KFS Pracodawcom, których wnioski o dofinansowanie spełniają co najmniej jeden z ustalonych w danym roku priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dofinansowaniu podlega koszt szkolenia, a także koszt wymaganych do szkolenia badań lekarskich/psychologicznych oraz egzaminów państwowych.

Poziom dofinansowania zależny jest od wielkości przedsiębiorstwa:

  • mikroprzedsiębiorstwa – 100%*
  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa – 80%*

* nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (chyba, że wewnętrzne przepisy PUP regulują inaczej).

Wartość dofinansowania stanowi pomoc de minimis udzielaną przedsiębiorcom.

W przypadku zainteresowania przedmiotowym dofinansowaniem szkoleń prosimy o kontakt z niżej wymienionymi osobami:

Grzegorz Ryt – tel: 518-549-302, mail: grzegorz.ryt@diagno-test.pl

Patrycja Nagi – tel: 512-949-407, mail: patrycja.nagi@diagno-test.pl