Doradca ADR

Kurs dla kandydatów na doradców w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych – ADR (DGSA)

Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów,
obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu;
3) ukończyła kurs doradcy;
4) uzyskała wynik pozytywny z egzaminu przed komisją egzaminacyjną działającą
przy Dyrektorze TDT, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia
kursu.

Cena kursu: 1 800 zł + koszt egzaminu państwowego 500 zł