Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!

Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy

Działanie 7.4: Wspomaganie procesów adaptacji zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

Poddziałanie 7.4.2: Outplacement – konkurs

Projekt: Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!

Wartość projektu: 3 499 642,46       Wkład Funduszy Europejskich 3 499 642,46

REKRUTACJA TRWA (dokumenty do pobrania na dole strony)

Do października 2019 r. lub wyczerpania limitu miejsc.

Ruszyły zapisy do pierwszych grup z modułów:

1) MODUŁ I – PRAWO JAZDY

+ Radzenie sobie ze stresem

+ Język angielski

2) MODUŁ II – KADRY I PŁACE

+ Trening asertywności

+ Język angielski

3) MODUŁ III – PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

+ Trening asertywności

+ Język angielski

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przynależące do jednej z grup:

 • Przedsiębiorstw sektora MŚP;
 • Przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;
 • Przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej;
 • Przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej;

ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących).

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do osób w wieku 18-64 lata, z obszaru województwa śląskiego  (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z winy leżącej po stronie zakładu pracy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenie stosunku pracy lub pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne / odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej / znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej.

ZAPRASZAMY!

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest znalezienie stałego zatrudnienia dla 240 osób (w tym 96K) z woj. śląskiego, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z winy leżącej po stronie zakładu pracy z przedsiębiorstw z sektora MŚP, przechodzących procesy restrukturyzacji, odczuwające negatywne skutki zmian gospodarczych, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w szczególności dla pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z tego województwa.

I ETAP PROJEKTU

 1. Indywidualne sesje z doradcą zawodowym
 2. Indywidualne sesje z psychologiem
 3. Grupowe doradztwo zawodowe

II ETAP PROJEKTU

Szkolenia zawodowe – zgodnie z Indywidualnym Planem Działania opracowanym podczas indywidualnych sesji z doradcą zawodowym:

MODUŁ I – PRAWO JAZDY:

 • Prawo jazdy kat. C
 • Prawo jazdy kat. CE
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy
 • Prawo jazdy kat. B

MODUŁ II – KADRY I PŁACE:

 • Kadry i płace
 • Szkolenie z zakresu HR

MODUŁ III – PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY:

 • Przedstawiciel handlowy
 • Obsługa klienta i techniki sprzedaży

Dla części Uczestników zorganizowane zostaną szkolenie miękkie, zgodnie z Indywidualnym Planem Działania z zakresu:

 • Trening asertywności
 • Radzenie sobie ze stresem

Język angielski

III ETAP PROJEKTU

Wsparcie Pośrednika Pracy i staże zawodowe – w ramach zadania zgodnie z Opracowanym Indywidualnym Planem Działania Uczestnik Projektu objęty następującym wsparciem:

 • Wsparcie Pośrednika Pracy (ok. 4 godz.);
 • Staż zawodowy (realizowany przez okres 3 miesięcy).

ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W BIURZE PROJEKTU:

Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o.
Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice
tel. 798 717 788

e-mail: noweperspektywy@diagno-test.pl

LUB

“L&P” Sp. z o.o.
Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 27, 44-300 Wodzisław Śląski
tel. (32) 414 74 04

 

DOKUMENTACJA DO POBRANIA:

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!

Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu

Zaświadczenie pracodawcy (zatrudnieni)

Zaświadczenie pracodawcy (zwolnieni)

Refundacja opieki nad dziećmi na czas szkoleń stażu – Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem

Refundacja opieki nad dziećmi na czas szkoleń stażu – Zaświadczenie potwierdzające pobyt dziecka oraz poniesione koszty

Zwrot kosztów dojazdu