Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!

 

Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4: Wspomaganie procesów adaptacji zmian na regionalnym rynku pra (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2: Outplacement – konkurs

Projekt: Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!
Wartość projektu: 3 499 642,46       Wkład Funduszy Europejskich 3 499 642,46

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA

Ruszyły zapisy do pierwszych grup z modułów:
1) MODUŁ I – PRAWO JAZDY KAT. C, C+E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
+ Trening asertywności
+ Radzenie sobie ze stresem
+ Język angielski

2) MODUŁ II – KADRY I PŁACE + SZKOLENIE Z ZAKRESU HR
+ Trening asertywności
+ Radzenie sobie ze stresem
+ Język angielski
+ Prawo jazdy kat. B

3) MODUŁ III – PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY + OBSŁUGA KLIENTA I TECHNIKI SPRZEDAŻY
+ Trening asertywności
+ Radzenie sobie ze stresem
+ Język angielski
+ Prawo jazdy kat. B

4) MODUŁ IV – KURS OBSŁUGI SPRZĘTU WYSOKOŚCIOWEGO I ALPINISTYCZNEGO PODCZAS AKCJI RATOWICZYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I ANTYTERRORYSTYCZNYCH POZIOM I, II, III
+ Trening asertywności
+ Radzenie sobie ze stresem
+ Język angielski

5) MODUŁ V – PRAWO JAZDY KAT. D, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
+ Trening asertywności
+ Radzenie sobie ze stresem

Jest możliwość zrobienia modułu II i III bez prawa jazdy kat. B

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przynależące do jednej z grup:

  • Przedsiębiorstw sektora MŚP;
  • Przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;
  • Przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej;
  • Przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej;

ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących).

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do osób w wieku 18-64 lata, z obszaru województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z winy leżącej po stronie zakładu pracy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenie stosunku pracy lub pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne / odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej / znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej.
ZAPRASZAMY!

CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu jest znalezienie stałego zatrudnienia dla 320 osób (w tym 117 K) z woj. śląskiego, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z winy leżącej po stronie zakładu pracy z przedsiębiorstw z sektora MŚP, przechodzących procesy restrukturyzacji, odczuwające negatywne skutki zmian gospodarczych, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w szczególności dla pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z tego województwa.

I ETAP PROJEKTU
1.Indywidualne sesje z doradcą zawodowym
2.Indywidualne sesje z psychologiem
3.Grupowe doradztwo zawodowe

II ETAP PROJEKTU
Szkolenia zawodowe – zgodnie z Indywidualnym Planem Działania opracowanym podczas indywidualnych sesji z doradcą zawodowym:

MODUŁ I – PRAWO JAZDY:
-Prawo jazdy kat. C
-Prawo jazdy kat. CE
-Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy
-Prawo jazdy kat. B

MODUŁ II – KADRY I PŁACE:
-Kadry i płace
-Szkolenie z zakresu HR

MODUŁ III – PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY:
-Przedstawiciel handlowy
-Obsługa klienta i techniki sprzedaży

MODUŁ IV – KURS OBSŁUGI SPRZĘTU WYSOKOŚCIOWEGO I ALPINISTYCZNEGO PODCZAS AKCJI RATOWICZYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I ANTYTERRORYSTYCZNYCH POZIOM I, II, III

MODUŁ V – PRAWO JAZDY
– Prawo jazdy kat. D
– Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Dla części Uczestników zorganizowane zostaną szkolenie miękkie, zgodnie z Indywidualnym Planem Działania z zakresu:
-Trening asertywności
-Radzenie sobie ze stresem
-Język angielski

III ETAP PROJEKTU
Wsparcie Pośrednika Pracy i staże zawodowe – w ramach zadania zgodnie z Opracowanym Indywidualnym Planem Działania Uczestnik Projektu objęty następującym wsparciem:
-Wsparcie Pośrednika Pracy (ok. 4 godz.);
-Staż zawodowy (realizowany przez okres 3 miesięcy).

ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W BIURZE PROJEKTU:
Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o.
Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice
tel. 798 717 788
e-mail: noweperspektywy@diagno-test.pl
LUB
“L&P” Sp. z o.o.
Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 27, 44-300 Wodzisław Śląski
tel. (32) 414 74 04

DOKUMENTACJA DO POBRANIA:
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!
Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie
ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY (zatrudnieni) – Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!
ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY (zwolnieni) – Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!
Refundacja opieki nad dziećmi na czas szkoleń stażu – Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem
Refundacja opieki nad dziećmi na czas szkoleń stażu – Zaświadczenie potwierdzające pobyt dziecka oraz poniesione koszty
Zwrot kosztów dojazdu